משבר בזוגיות
2 ביולי 2014
משבר בזוגיות?
2 ביולי 2014

האגודה לטיפול משפחתי

האגודה  הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

האגודה  לטיפול משפחתי

תנאי סף לקבלה לאגודה  הישראלית לטיפול זוגי, ייעוץ זוגי ומשפחתי –
קריטריונים עבור מי שהחל את לימודיו מיולי 2011

ללימודי ייעוץ זוגי – לחץ כאן

סעיף א’ – דרישות השכלה אקדמית – תואר ראשון טיפולי ותואר שני טיפולי )פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית,
ייעוץ חינוכי, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, טיפול בהבעה ויצירה, טיפול באומנויות( אשר נלמדו במוסד
אקדמי המוכר ע”י המל”ג או הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל.
המועמד נדרש להיות בעל/ת נסיון טיפולי של לפחות 200 שעות במסגרת מוסד ציבורי במקצועות הבאים:
1. עובד סוציאלי בעל תואר שני לפחות. חבר איגוד העובדים הסוציאליים בישראל
2. פסיכולוג קליני/ חינוכי/ שיקומי/ארגוני התפתחותי בעל תואר שני לפחות, רשום בפנקס הפסיכולוגים.
3. רופא מתחום הפסיכיאטריה או רפואת המשפחה.
4. בעל תואר שני לפחות בטיפול משפחתי ממוסד אקדמי מוכר בחו”ל ובעל ניסיון טיפולי.
5. יועץ חינוכי, בעל תואר שני לפחות, שאחד מתאריו הראשונים הוא כמפורט לעיל או תואר ראשון בייעוץ
חינוכי וחבר באגודת היועצים.
6. קרימינולוג קליני בעל תואר שני לפחות ובעל תואר ראשון באחד המקצועות שצוינו לעיל.
7. מטפל באומנויות ובהבעה ויצירה בעל תואר שני לפחות ובעל תואר ראשון באחד המקצועות שצוינו לעיל,
חבר באגודת המטפלים בהבעה ויצירה.


להלן הרקע הלימודי התיאורטי הנדרש על מנת להתקבל לתוכנית לקראת הסמכה בטיפול זוגי משפחתי:
א. פסיכולוגיה התפתחותית – 1 סמסטר = 28 שעות לימוד.
ב. מבוא לתיאוריות אישיות – 2 סמסטרים = 56 שעות לימוד.
ג. פסיכופתולוגיה – 2 סמסטרים = 56 שעות לימוד.
ד. פסיכודיאגנוסטיקה או, למטפלים שאינם פסיכולוגים, הכרת כלים בסיסיים לאבחון – 1 סמסטר = 28
שעות לימוד.


סעיף ב’ – הגדרת ההכשרה התיאורטית בטיפול משפחתי:
B.A )במקצוע טיפולי( קורסים שנלמדו לאחר סיום לימודי תואר1.
1.מודלים תיאורטיים בנושאי המשפחה והנישואין )מערכתיים, דינמיים ואחרים( – קורס שנתי = סה”כ 56
שעות לימוד.
2. א. שיטות התערבות בטיפול משפחתי- קורס שנתי = סה”כ 56 שעות לימוד.
ב. שיטות התערבות בטיפול זוגי – קורס שנתי = סה”כ 56 שעות לימוד.
3. מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית המבוססות על התיאוריות שנלמדו,
עפ”י הסעיף הקודם )ב’ 3 – )2 קורסים סמסטראליים = סה”כ 84 שעות לימוד.
4. מעגל חיי המשפחה והנישואין, כולל מעברים ומשברים – קורס סמסטריאלי = סה”כ 28 שעות לימוד.
5. קשיי תפקוד הפרט בראייה משפחתית, כולל: הילד החריג במשפחתו, ליקויי למידה, פסיכוסומטיקה
במשפחה, הפרעות אכילה, אלימות במשפחה – 28 שעות.
6. בעיות מיניות במשפחה – 28 שעות.
7. קורס אתיקה בטיפול משפחתי – סה”כ 10 שעות לימוד לפחות
8. דיני משפחה – 28 שעות.


סעיף ג’ – פירוט העבודה וההדרכה הנדרשות להתמחות
שעות העבודה הנדרשות
המועמד יידרש להוכיח התנסות של 750 שעות עבודה בהתערבות טיפולית בשירות ציבורי, עם זוגות ו/או
משפחות, במשך תקופה של 3 שנים לפחות.
250 שעות של התערבות טיפולית יכולות להיות במסגרת לימודי ה –M.A במהלך שנה לפחות 500 שעות
התערבות טיפולית תמשכנה שנתיים לפחות, מסיום לימודי ה – M.A ומסיום הקורסים בטיפול משפחתי.

*פסיכולוגיים קליניים/חינוכיים/ התפתחותיים/ שיקומיים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים וקרימינולוגים
קליניים אשר להם ותק של 5 שנות ניסיון טיפולי ישיר בחצי משרה לפחות, ידרשו ל- 500 שעות עבודה
בהתערבות טיפולית במקום 750 שעות.

שעות ההדרכה הנדרשות
המועמד חייב לקבל 250 שעות הדרכה במסגרת עבודתו בהתערבות טיפולית, בטיפול זוגי או משפחתי. ההדרכה תנתן ע”י לפחות שני מדריכים מוסמכים בטיפול משפחתי, מינימום 80 שעות ממדריך. המדריכים חייבים להיות חברי האגודה לטיפול משפחתי בתקופת ההדרכה עד 100 שעות הדרכה יכולות להינתן ע”י מדריך הנמצא בתהליך הסמכה להדרכה, בתנאי שהדרכתו תעשה תוך קבלת הדרכה על הדרכה ממדריך מוסמך בטיפול משפחתי.
* הדרכה חייבת להינתן על עבודה במסגרת ציבורית או במכון מוכר על ידי האגודה, ותחת פיקוח, לפי נוהל
שיקבע בחוק ולא על עבודה בקליניקה פרטית של המודרך.

להלן פירוט שעות ההדרכה על זוג או משפחה המינימאליות הנדרשות:
* הדרכה פרטנית – 160 שעות הדרכה פרטנית, ע”י מדריך מוסמך חבר האגודה בטיפול משפחתי.
* הדרכה חיה – 30 מפגשים של הדרכה חיה, כל מפגש בן 60 דקות, לפחות, של מודרך עם זוג או משפחה
“חיים” שהוא מביא למפגש כאשר המדריך נוכח מאחורי מראה או בתוך החדר. זמן הדיון שלפני ואחרי המפגש
יכול להיחשב למודרך כהדרכה פרטנית.
ההדרכה החיה תתפרס על פני שנתיים לפחות ותכלול שתי משפחות או שני זוגות לפחות.
שעות ההדרכה החיה לא ייחשבו, כאשר המודרך יהיה במעמד של צופה בלבד.
* עבודה מודרכת בקבוצה – 60 שעות עבודה מודרכת בקבוצה. עבודה קבוצתית מודרכת ע”י מדריך מוסמך
בהיקף מינימלי של 30 שעות שנתיות, במהלך שנתיים.

***שעות הצפייה יוכלו להיחשב למודרך כרכישת מיומנויות טיפוליות – עד קורס סמסטריאלי של 28 שעות.
ראה סעיף ב’ 3

סעיף ד’ – המלצות
על המועמד להציג בפני המועצה שתי המלצות משני מדריכים מוסמכים בטיפול משפחתי חברי אגודה בתקופת
מתן ההדרכה שהדריכו אותו.
הממליץ להסמכה יתבקש להעריך את איכות העבודה, הבשלות המקצועית והמיומנויות להתערבות זוגית
ומשפחתית של המועמד.
בנוסף יעריך הממליץ את רמת בגרותו האישית והאתיקה המקצועית של המועמד.
לוועדת ההסמכה יש שקול דעת לאשר או לא לאשר את ההמלצות שיוצגו לוועדה ולבקש הבהרות או
המלצות נוספות. וועדת ההסמכה רשאית להודיע למועמד כי יידרש לשעות עבודה ו/או לשעות הדרכה
נוספות